Świetlica szkolna

Świetlica szkolna uzupełnia pracę wychowawczą instytucji szkolnych, sprzyja racjonalnemu wypoczynkowi, przyczynia się do rozwoju indywidualnych zainteresowań oraz uzdolnień oraz stwarza warunki do społecznego działania. Zajęcia prowadzone w świetlicy nie tylko chronią dzieci przed nudą, ale także często wspomagają utrudniony rozwój psychiczny i emocjonalny.

W. Barczak

Kilka słów o świetlicy

W naszej szkole działa świetlica szkolna, do której uczęszczają uczniowie dojeżdżający, uczniowie o innym wyznaniu religijnym oraz uczniowie miejscowi, których rodzice pracują, a także prowadzone są zastępstwa za nieobecnych nauczycieli. Działalność naszej świetlicy opiera się przede wszystkim na zapewnieniu opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi, po zajęciach lekcyjnych, w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Zapewniamy naszym podopiecznym zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki i rekreacji. W świetlicy realizowane są konkretne treści i formy pracy z dziećmi. Plan roczny, a także plany miesięczne i tygodniowe uwzględniają kalendarz roczny, święta narodowe, szkolne i religijne.

W świetlicy systematycznie odbywają się zajęcia przygotowujące uczniów do lekcji, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci potrzebujących pomocy w nauce. Poza odrabianiem zadań domowych dzieciom oferujemy:

  • stałą opiekę wykwalifikowanej kadry: poniedziałek - piątek od 8:00 – 15:30
  • zajęcia artystyczne (plastyczne, techniczne, umuzykalniające)
  • wycieczki
  • gry i zabawy ruchowe w sali jak i na świeżym powietrzu
  • zabawy taneczne
  • konkursy plastyczne i inne
  • pomoc w organizacji imprez szkolnych, dyskotek

Na bieżąco rozwiązywane są problemy wychowawcze dzieci w oparciu o współpracę z pedagogiem, wychowawcami i rodzicami.
Do świetlicy uczęszczają uczniowie z klas I-VII.