Samorząd uczniowski

Członkowie Samorządu

Laura Kowalczyk

Przewodniczący samorządu uczniowskiego

Samorząd Uczniowski

Cele Samorządu Uczniowskiego

  • Reprezentowanie ogółu uczniów
  • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw
  • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły
  • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę
  • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów
  • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji