Pedagog szkolny

Harmonogram pracy pedagoga szkolnego

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
--- 11:00 - 16:00 --- 12:00 - 15:00 ---
12:30-13:40 i 14:25-15:20 9:40-12:00 12:30-13:45 i 14:30-15:20

Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Telefony zaufania

 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12
 • "Niebieska Linia" Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 801 12 00 02 www.niebieskalinia.pl
 • Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania - 801 199 990
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111
 • "Pomarańczowa Linia" - system pomocy rodzicom, których dzieci upijają się - 800 140 068
 • Ogólnopolski Całodobowy Telefon Zaufania AIDS - 22 692 82 26