Regulamin Rady Rodziców

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe ( (Dz. U. z 2020 r. poz. 910  z późn. zm.) oraz Statutu Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni wprowadza się uchwałą rady rodziców z dnia …. niniejszy regulamin.

Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców, a także zakres i zasady działania poszczególnych jej ogniw.

Rozdział 1
CELE, ZADANIA I KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

Ilekroć dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 • Szkole  – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni
 • Statucie – należy przez to rozumieć statut szkoły
 • Radzie – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni
 • Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły
 • Klasowej Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć wewnętrzny organ Rady wybierany przez rodziców poszczególnych klas
 • Przewodniczącym, wiceprzewodniczącym, sekretarzu, skarbniku – należy przez to rozumieć odpowiednio Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika Rady
 • Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Rady
 • Komisji rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady
§ 1

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni jest samorządnym przedstawicielstwem wszystkich rodziców (opiekunów) uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni współdziałającym z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organami nadzorującymi oraz innymi organizacjami i instytucjami w realizacji zadań Szkoły.

§ 2
 1. Celem Rady Rodziców jest:
  1. reprezentowanie ogółu rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni,
  2. wspomaganie działalności Szkoły w zakresie doskonalenia procesu wychowawczego i dydaktycznego, poprawa warunków technicznych i wyposażenia, udzielanie pomocy materialnej uczniom,
  3. aktywizowanie ogółu rodziców (opiekunów) do czynnego udziału w realizacji nauczania, wychowania i opieki oraz udzielania w tym zakresie pomocy szkole,
  4. tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych do funkcjonowania Szkoły.
§ 3
 1. Do podstawowych zadań Rady Rodziców należą:
  1. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz realizacji programu pracy szkoły,
  2. Wyrażanie opinii, wniosków i stanowisk rodziców w sprawach przewidzianych przez prawo oświatowe i statut Szkoły,
  3. Gromadzenie i dysponowanie środkami finansowymi dla wspierania statutowej działalności szkoły oraz ustalanie zasad ich wydatkowania,
  4. Współpraca z Samorządem Uczniowskim oraz innymi młodzieżowymi i społecznymi organizacjami działającymi w szkole,
  5. Współudział i udzielanie pomocy w organizowaniu pracy uczniowskich kół i zespołów zainteresowań, otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych,
  6. Zapewnienie rodzicom, we wspólnym działaniu z Dyrektorem Szkoły, nauczycielami oraz innymi organami, rzeczywistego wpływu na działalność Szkoły.
§ 4
 1. Do kompetencji Rady Rodziców szkoły należy:
  1. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
   1. programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
   2. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
  2. opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i zestawu podręczników. W uzasadnionych przypadkach Rada Rodziców może wnioskować do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w tych zestawach, z tym, że zmiana nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego;
  3. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły jeśli opracowanie takiego programu zostanie zlecone Dyrektorowi Szkoły;
  4. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;
  5. opiniowanie wniosków stowarzyszeń lub innych organizacji, w tym organizacji harcerskiej o podjęcie działalności w szkole, przy czym podęcie takiej działalności uwarunkowane jest pozytywną opinią Rady Rodziców.
 2. Porozumienie z Radą Pedagogiczną w sprawie programów o których mowa w pkt. 1. ppkt 1) a lub b, powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego. W razie niedotrzymania tego terminu program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 3. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.
 4. Rada Rodziców może porozumiewać się z innymi radami rodziców, ustalając zasady i zakres współpracy.
Rozdział 2
ORGANY RADY RODZICÓW, ICH STRUKTURA I ZADANIA
§ 5
Klasowa Rada Rodziców
 1. Klasowa Rada Rodziców wybierana jest w tajnym głosowaniu na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców lub opiekunów prawnych uczniów danej klasy w każdym roku szkolnym, przy czym obowiązuje zasada, że jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic lub opiekun.
 2. Tryb przeprowadzania wyborów do Klasowej Rady Rodziców:
  1. Wybór komisji skrutacyjnej – min. 2 osoby,
  2. zgłoszenie kandydatów do rady – rodzice mogą sami zgłaszać chęć kandydowania,
  3. rodzice obecni na zebraniu wypisują na dostarczonych kartkach trzy nazwiska spośród zgłoszonych kandydatów,
  4. komisja skrutacyjna zbiera kartki z nazwiskami, podlicza ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów i ogłasza wyniki wyborów podając nazwiska trzech osób, które uzyskały największą liczbę głosów i tym samym tworzą Klasową Radę Rodziców,
  5. komisja skrutacyjna sporządza protokół na okoliczność odbytych wyborów. Protokół przekazywany jest do dokumentacji Rady Rodziców Szkoły.
 3. Rodzice wybrani do Klasowej Rady wybierają ze swego grona przewodniczącego rady, sekretarza i skarbnika oraz ustalają, która z tych osób będzie pełniła funkcję delegata do Rady Rodziców Szkoły.
 4. Kadencja Klasowej Rady Rodziców trwa 1 rok.
 5. W posiedzeniach Klasowej Rady może brać udział wychowawca klasy z głosem doradczym.
 6. Rodzice uczniów danej klasy mogą odwołać Klasową Radę Rodziców w całości lub poszczególnych jej członków w następujących przypadkach:
  1. utraty zaufania rodziców lub opiekunów prawnych, reprezentujących co najmniej 10 uczniów danej klasy,
  2. odejścia dziecka z klasy,
  3. rezygnacji z pełnionej funkcji.
 7. Odwołanie całości lub części Klasowej Rady Rodziców odbywać się może na każdym zebraniu rodziców lub opiekunów dzieci danej klasy. Na tym samym zebraniu klasowym, w tajnym głosowaniu, wybierane są nowe osoby.
 8. Podstawowe zadania Klasowej Rady Rodziców, to między innymi:
  1. realizacja zadań Rady Rodziców Szkoły na terenie danej klasy, a w szczególności dostosowanie zadań określonych w § 3 do konkretnych potrzeb klasy, wyrażanych przez rodziców lub opiekunów prawnych, uczniów i nauczycieli,
  2. współdziałanie ze wszystkimi rodzicami i włączanie ich do realizacji programu działania Rady Rodziców Szkoły oraz do pomocy i udziału w życiu klasy i Szkoły.
§ 6
Skład Rady Rodziców Szkoły
 1. W skład Rady Rodziców Zespołu Szkół wchodzą, po jednym, przedstawiciele Klasowych Rad Szkoły, wybranych zgodnie z przepisami § 5 pkt 2.
 2. Do podstawowych zadań przedstawiciela Klasowej Rady należy:
  1. uczestniczenie w zebraniach plenarnych Rady Rodziców Szkoły,
  2. aktywne włączanie w się realizację zadań Rady, a szczególnie w prace powoływanych komisji  opiniujących,
  3. reprezentowanie klasy na forum Rady,
  4. wymiana informacji między Radą a rodzicami uczniów poszczególnych klas,
  5. zachęcanie rodziców uczniów poszczególnych klas do pomocy i udziału w realizacji zadań Rady Rodziców Szkoły,
  6. przekazywanie sprawozdań z działalności Rady na forum klasy.
 3. Liczba członków Rady Rodziców odpowiada liczbie przedstawicieli Rad Klasowych .
 4. Kadencja członków Rady trwa 1 rok.
 5. Członkowie Rady Rodziców zobowiązani są do znajomości i przestrzegania uchwalonego Regulaminu oraz wypełniania wynikających z niego zobowiązań
 6. Członkostwo w Radzie i wszelkie funkcje pełnione są społecznie.
 7. Rodzicom, których dzieci ukończyły naukę w szkole, wygasa mandat delegata do Rady.
§ 7
Organy Rady Rodziców Szkoły
 1. Organami Rady Rodziców Szkoły są:
  1. Zebranie plenarne – najwyższa władza ogółu rodziców,
  2. Prezydium - wewnętrzny organ kierujący pracami Rady,
  3. Komisja Rewizyjna – organ kontrolny.
§ 8
Zebranie plenarne Rady Rodziców
 1. Zebrania plenarne Rady Rodziców Szkoły zbiera się minimum dwa razy w roku szkolnym.
 2. Zebrania plenarne zwołuje Prezydium Rady:
  1. na swój własny wniosek,
  2. na wniosek Klasowych Rad Rodziców reprezentujących co najmniej 3 klasy,
  3. na wniosek Dyrektora Szkoły lub innych organów Szkoły
 3. Członkowie Rady Rodziców Szkoły winni być zawiadomieni o zwołaniu posiedzenia plenarnego w formie pisemnej (można wykorzystać pocztę elektroniczną), minimum 3 dni przed wyznaczonym terminem zebrania. Zawiadomienie powinno zawierać porządek obrad.
 4. W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział Dyrektor Szkoły.
 5. Rada Rodziców może zaprosić do udziału w posiedzeniach także inne osoby.
 6. Rada Rodziców wybiera ze swego grona w drodze uchwały:
  1. Prezydium Rady Rodziców w liczbie minimum 6 osób.
  2. Komisję Rewizyjną w liczbie 3 osób.
 7. Do wyłącznej kompetencji Rady Rodziców szkoły należy podejmowanie decyzji w następujących sprawach:
  1. uchwalenia i zmian regulaminu Rady Rodziców,
  2. zatwierdzania budżetu Rady Rodziców,
  3. zatwierdzania wysokości składek na rzecz Rady Rodziców
  4. wyboru Prezydium i Komisji Rewizyjnej,
  5. odwoływania Prezydium Rady lub poszczególnych jego członków,
  6. zatwierdzanie rocznych sprawozdań przedkładanych przez Prezydium Rady Rodziców.
 8. Uchwały Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych na zebraniu w głosowaniu jawnym z wyjątkiem uchwał w sprawach dotyczących Regulaminu Rady (§15).
 9. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców:
  1. wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania, jak: komisja regulaminowa, komisja wyborcza,
  2. wybory do tych funkcji są jawne,
  3. sprawozdanie ustępującego Prezydium z działalności w okresie sprawozdawczym,
  4. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzieleniu (lub nie udzieleniu) absolutorium ustępującemu Prezydium,
  5. informacja Dyrektora Szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu Szkoły, ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów Szkoły lub organizacji,
  6. uchwalenie wniosków i uchwał dotyczących działalności Rady Rodziców,
  7. wybory nowych organów Rady Rodziców: ustalenie przez komisję regulaminową listy obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania, przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez komisję wyborczą, głosowanie, ogłoszenie wyników,
  8. raz w roku ustalenie wysokości składek na fundusz Rady Rodziców
  9. wolne głosy i wnioski.
 10. Inne plenarne posiedzenia Rady Rodziców przyjmują taki sam porządek obrad jak w pkt. 9, z tym, że opuszcza się w nim punkty dotyczące wyborów i ustalenia składek na fundusz Rady.
 11. Odwoływanie Prezydium lub poszczególnych jego członków:
  1. Rada Rodziców Szkoły może odwołać Prezydium w całości lub poszczególnych jego członków przed końcem kadencji wyłącznie na zebraniu plenarnym.
  2. Pisemny wniosek o odwołanie, z uzasadnieniem i poparciem minimum 10 członków Rady Rodziców lub 2/3 składu Prezydium, składany jest na ręce przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  3. Przy odwołaniu stosuje się tryb przyjęty dla wyborów.
 12. W przypadku odwołania członka Prezydium lub złożenia przez niego rezygnacji, Rada Rodziców Szkoły w drodze wyboru uzupełnia skład Prezydium do minimalnej liczby członków.
 13. Posiedzenia Rady Rodziców i innych organów są protokołowane, a protokoły podlegają zatwierdzeniu na kolejnym najbliższym zebraniu danego organu.
 14. Kadencja Rady Rodziców trwa1 rok.
 15. Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady Rodziców.
§ 9
Prezydium Rady Rodziców
 1. Prezydium Rady Rodziców jest ogniwem wykonawczym realizującym przyjęty przez Radę Rodziców Szkoły plan działania.
 2. Prezydium Rady Rodziców wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady Rodziców pomiędzy jej zebraniami z wyłączeniem spraw wymienionych w §8 pkt. 7.
 3. Do podstawowych zadań Prezydium należy:
  1. bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady,
  2. realizacja planu finansowego Rady oraz podejmowanie decyzji o jego zmianach,
  3. wykonywanie uchwał Rady,
  4. powoływanie i nadzór nad pracami komisji utworzonych w celu wydania opinii w sprawach przytoczonych w kompetencjach Rady w § 4 niniejszego regulaminu,
  5. zatrudnianie osób (zlecanie usług) niezbędnych do realizacji zadań Rady,
  6. reprezentowanie Rady i ogółu rodziców wobec Dyrektora i innych organów Szkoły oraz na zewnątrz,
  7. przygotowanie i przedstawienie rocznego sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Rodziców,
  8. przygotowanie projektu planu finansowego i przedstawienie do zatwierdzenia przez Radę. Plan finansowy Rady tworzony jest oddzielnie na każdy rok szkolny, tj. na okres od 1 września do 31 sierpnia.
  9. przygotowywanie projektów uchwał w zakresie spraw będących w wyłącznej kompetencji Rady Rodziców.
 4. Prezydium ze swego grona wybiera:
  1. Przewodniczącego
  2. Wiceprzewodniczącego
  3. Skarbnika
  4. Sekretarza
 5. Uchwały Prezydium Rady Rodziców są podejmowane w głosowaniu jawnym przy obecności przynajmniej połowy składu Prezydium, większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego. Posiedzenia Prezydium są protokołowane, a protokoły przechowywane w dokumentacji Rady.
 6. W posiedzeniach Prezydium Rady Rodziców może brać udział Dyrektor Szkoły.
§ 10
Członkowie funkcyjni Prezydium
 1. Do zadań Przewodniczącego Rady Rodziców należy:
  1. kierowanie pracami Rady Rodziców,
  2. współpraca z dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim w dostosowywaniu zadań i celów Rady Rodziców do konkretnych potrzeb uczniów i Szkoły,
  3. dokonywanie podziału zadań i obowiązków miedzy członków Prezydium Rady
  4. współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców w celu realizacji planu pracy,
  5. zwoływanie i prowadzenie zebrań Prezydium Rady Rodziców,
  6. kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców,
  7. określenie zakresu działań dla komisji problemowych,
  8. przekazywanie uchwał, wniosków i opinii Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Samorządowi Uczniowskiemu,
  9. reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz.
 2. Zadaniem Sekretarza Rady Rodziców jest:
  1. opracowanie i realizacja harmonogramu spotkań Rady Rodziców,
  2. przygotowanie zebrań Prezydium Rady Rodziców,
  3. nadzorowanie terminowości wykonania prac Rady Rodziców,
  4. sporządzanie protokołów z zebrań Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców,
  5. prowadzenie dokumentacji Rady Rodziców oraz zapewnienie jej prawidłowego przechowywania.
  6. zapewnia techniczne warunki pracy prezydium (przygotowuje materiały do pracy Prezydium, odpowiednią ilość kopii propozycji uchwał, harmonogramu spotkań itp.).
 3. Zadaniem Skarbnika Rady Rodziców jest:
  1. nadzorowanie całokształtu spraw związanych z działalnością kasowo-finansową Rady Rodziców zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  2. organizowanie – wspólnie ze skarbnikami Klasowych Rad Rodziców – wpływów finansowych na działalność Rady Rodziców.
  3. nadzór nad pełną i bieżącą realizacją planowanych dochodów oraz prawidłową, celową i zgodną z przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami realizacją wydatków,
  4. opracowanie – w porozumieniu z Prezydium Rady Rodziców – projektów planów finansowych i nadzór nad ich prawidłową realizacją,
  5. sprawdzanie na bieżąco dokumentów i dowodów rachunkowo-kasowych oraz zatwierdzanie ich do wypłaty,
  6. składanie sprawozdań z działalności finansowo-gospodarczej oraz wykonania planów finansowych Rady Rodziców.
§ 11
Komisja Rewizyjna
 1. Komisja Rewizyjna jest ogniwem kontrolującym pracę Prezydium.
 2. Komisja Rewizyjna wybierana jest na zebraniu plenarnym Rady Rodziców Szkoły w trybie przyjętym dla wyborów Prezydium. Co najmniej jeden członek Komisji Rewizyjnej powinien być dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości.
 3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby.
 4. Komisja Rewizyjna na pierwszym zebraniu dokonuje wyboru przewodniczącego.
 5. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok.
 6. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do corocznego przeprowadzenia kontroli:
  1. działalności poszczególnych ogniw Rady Rodziców pod względem zgodności z przepisami niniejszego Regulaminu i uchwałami Rady Rodziców i Prezydium
  2. działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców w zakresie zgodności z przepisami, oraz przedstawienia oceny tych działalności na posiedzeniu plenarnym Rady Rodziców Szkoły,
 7. Komisja Rewizyjna opiniuje roczne sprawozdanie finansowe i wnioskuje w sprawie udzielenia absolutorium Prezydium za dany rok szkolny na pierwszym plenarnym posiedzeniu Rady Rodziców Szkoły.
 8. Na wniosek przewodniczącego lub skarbnika, bądź na pisemny wniosek przez co najmniej 10 rodziców lub z własnej inicjatywy przeprowadza kontrole doraźne.
§ 12
Doraźne Komisje Celowe
 1. Komisje Celowe są organami powoływanymi:
  1. w celu wydania opinii w sprawach opisanych w kompetencjach Rady w § 3,
  2. w przypadku konieczności rozwiązywania powstałych w Szkole problemów.
 2. W skład Komisji Celowych mogą wchodzić członkowie Rady Rodziców, rodzice lub opiekunowie nie wchodzący w skład Rady Szkoły, mający doświadczenie w sprawach, dla których Komisja Celowa jest powoływana.
 3. Prezydium może zasięgać opinii ekspertów, i jeśli sytuacja tego wymaga, wynagradzać ich pracę na podstawie uchwały Prezydium.
 4. Komisji Celowej przewodniczy jeden z członków Prezydium Rady Rodziców.
 5. Komisje Celowe powołuje Prezydium Rady Rodziców na wniosek:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. Dyrektora Szkoły,
  3. grupy rodziców lub opiekunów prawnych reprezentujących, co najmniej 30 uczniów lub 2/3 danej klasy.
 6. Komisje Celowe są obowiązane do złożenia sprawozdania ze swych prac na posiedzeniach Prezydium Rady Rodziców.
§ 13
Zarządzanie funduszem Rady
 1. Rada gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności Szkoły z następujących źródeł:
  1. składek wnoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych uczniów szkoły,
  2. darowizn osób prywatnych i instytucji,
  3. wpływów z instytucji i organizacji społecznych,
  4. innych źródeł.
 2. Środki finansowe zgromadzone w funduszu Rady mogą być przeznaczone na:
  1. dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych,
  2. dofinansowanie imprez szkolnych o charakterze kulturalnym lub oświatowym,
  3. wspomaganie uczniów zespołu szkół znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
  4. zakup pomocy dydaktycznych i naukowych,
  5. nagrody dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia w konkursach,
  6. promocję Zespołu Szkół,
  7. koszty związane z działalnością Rady,
  8. inne cele, zgodnie z obowiązującym prawem.
 3. Podziału zgromadzonych na funduszu Rady środków dokonuje się w oparciu o plan finansowy, tworzony na podstawie projektu przedstawionego przez Prezydium Rady Rodziców.
 4. Podstawą wydatkowania środków zgromadzonych w funduszu Rady są:
  1. wnioski Dyrektora Szkoły,
  2. wnioski zainteresowanych osób i organizacji zaopiniowane przez Dyrektora lub Wicedyrektora Szkoły,
  3. uchwały Prezydium Rady.
 5. Wysokość dobrowolnej miesięcznej składki na wniosek Prezydium ustala na początku każdego roku szkolnego Rada Rodziców.
 6. Jeśli do Szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko tych samych rodziców, składka wnoszona jest proporcjonalnie do ilości dzieci w każdej z klas.
 7. Do dysponowania funduszem Rady upoważnione jest Prezydium Rady.
  1. Środki funduszu gromadzone są na wydzielonym rachunku bankowym.
  2. Osobami podpisującymi dokumenty bankowe są: przewodniczący lub dwóch upoważnionych członków Prezydium.
 8. W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisują dwaj członkowie Prezydium łącznie spośród: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.
 9. W celu prowadzenia bieżącej dokumentacji administracyjno-księgowej oraz zabezpieczenia prawidłowości jej sporządzania Rada Rodziców może zlecać wykonanie tych prac osobom posiadającym odpowiednie przygotowanie.
 10. Wysokość, ilość oraz zasady wynagradzania osób świadczących pracę na rzecz Rady Rodziców ustala Prezydium w drodze uchwały.
 11. Zasady rachunkowości regulują odrębne przepisy.
 12. Dokumenty księgowe muszą być, przed zaksięgowaniem, sprawdzone przez skarbnika pod względem formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone pod względem merytorycznym przez przewodniczącego Rady.
Rozdział 3
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 14
 1. Do podpisywania dokumentów i korespondencji w imieniu Prezydium Rady Rodziców uprawniony jest Przewodniczący Rady Rodziców bądź upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący wespół z Sekretarzem lub Skarbnikiem.
 2. Rada Rodziców posługuje się pieczęcią podłużną o treści:
  • Rada Rodziców przySzkole Podstawowej nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni
 3. Działalność Rady powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami władz oświatowych i Statutem Szkoły.
 4. Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującymi przepisami szkolnymi lub interesem Szkoły i mogą wywoływać w swych konsekwencjach ujemne skutki społeczne - Dyrektor Szkoły zawiesza ich wykonywanie i bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni ma obowiązek uzgodnić z Prezydium Rady Rodziców tok postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.
 5. W razie braku uzgodnień o których mowa w pkt. 4 Dyrektor Szkoły lub Rada Rodziców przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu lub Kuratorium Oświaty w Jeleniej Górze.
§ 15
 1. Regulamin Rady Rodziców przyjmowany jest przez Radę Rodziców Szkoły.
 2. Do przyjęcia Regulaminu wymagana jest większość 2/3 głosów spośród obecnych na zebraniu członków Rady Rodziców.
 3. Zmiany w Regulaminie wymagają trybu określonego w pkt. 1.
 4. Propozycje zmian Regulaminu mogą być zgłaszane przez:
  1. Prezydium Rady,
  2. Dyrektora Szkoły,
  3. Klasowe Rady Rodziców,
  4. rodziców i opiekunów prawnych, reprezentowanych przez co najmniej 30 osób.
§ 16
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.