Uczniowie

Model absolwenta

Uczeń - absolwent:

 1. Sprawnie posługuje się językiem ojczystym w mowie i piśmie
 2. Opanował język obcy w takim stopniu, aby mógł nim porozumiewać się w innym kraju
 3. Opanował umiejętność obsługi komputera i potrafi korzystać z możliwości jakie mu daje
 4. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce
 5. Potrafi zachować się w różnych sytuacjach życiowych
  • potrafi wyeksponować swoje dobre, mocne strony
  • jest asertywny i komunikatywny, wyraża swoje uczucia, broni swoich racji, reaguje na sugestie i krytykę
  • przestrzega zasady dobrych obyczajów i kultury
  • jest tolerancyjny
  • dokonuje właściwych wyborów, podejmuje odważne, trafne decyzje i umie je uzasadniać
  • nazywa uczucia i rozwiązuje pokojowo konflikty
  • jest kulturalny, samodzielny i zna swoją wartość
  • potrafi pracować w grupie
Uczennice