Strona główna
W górę
Życie świetlicy
Plany pracy

„Świetlica szkolna uzupełnia pracę wychowawczą instytucji szkolnych, sprzyja racjonalnemu wypoczynkowi, przyczynia się do rozwoju indywidualnych zainteresowań oraz uzdolnień oraz stwarza warunki do społecznego działania. Zajęcia prowadzone w świetlicy nie tylko chronią dzieci przed nudą, ale także często wspomagają utrudniony rozwój psychiczny i emocjonalny"

W. Barczak

Kilka słów o świetlicy…

W naszej szkole działa świetlica szkolna, do której uczęszczają uczniowie dojeżdżający, uczniowie o innym wyznaniu religijnym oraz uczniowie miejscowi, których rodzice pracują, a także prowadzone są zastępstwa za nieobecnych nauczycieli. Działalność naszej świetlicy opiera się przede wszystkim na zapewnieniu opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi, po zajęciach lekcyjnych, w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Zapewniamy naszym podopiecznym zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki i rekreacji. W świetlicy realizowane są konkretne treści i formy pracy z dziećmi. Plan roczny, a także plany miesięczne i tygodniowe uwzględniają kalendarz roczny, święta narodowe, szkolne i religijne.

W świetlicy systematycznie odbywają się zajęcia przygotowujące uczniów do lekcji, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci potrzebujących pomocy w nauce. Poza odrabianiem zadań domowych dzieciom oferujemy:

- stałą opiekę wykwalifikowanej kadry: poniedziałek -  piątek od 7.00 – 15.30

-zajęcia artystyczne (plastyczne, techniczne, umuzykalniające),

- wycieczki,

- gry i zabawy ruchowe w sali jak i na świeżym powietrzu,

- zabawy taneczne,

- konkursy plastyczne i inne,

- pomoc w organizacji imprez szkolnych, dyskotek.


Na bieżąco rozwiązywane są problemy wychowawcze dzieci w oparciu o współpracę z pedagogiem, wychowawcami i rodzicami.

Do świetlicy uczęszczają uczniowie z klas I-VII.