Strona główna
W górę

Harmonogram pracy pedagoga szkolnego

 

 

Poniedziałek

 

Wtorek

 

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

 

855-855

940-1145

 1230-1330 

800-950

1035-1330

 

800-1045

1130-1230

945-1430

835-1045 

 1130-1230

 

 

Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Telefony zaufania

- Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 0 800 12 12 12

- „Niebieska Linia” Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 0 801 12 00 02 www.niebieskalinia.pl

- Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania 0 801 199 990

- Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

- POMARAŃCZOWA Linia - system pomocy rodzicom, których dzieci upijają się 0 800 140 068

- Ogólnopolski Całodobowy Telefon Zaufania AIDS 0 22 622- 50- 01